Štampa
četvrtak, 12 maj 2011 14:53
 

 Upis dece u beogradske vrtiće

 

od 16. do 31. maja

 
 
 -  Dokumenta koja se prilažu uz prijavu 2011/2012  -  


1.    Izvod iz matične knjige rodjenih za dete koje se prijavljuje u vrtić
2.    Za zaposlene

-  u privatnoj firmi – potvrda iz PIO fonda o upisanom radnom stažu osiguranja za zaposlene M4 obrazac ili obrazac M1 (prijava na osiguranje), tzv. Lični listing
-  U državnoj firmi – potvrda o zaposlenju
-  Za vlasnike firmi – fotokopija rešenja u upisu u registr Agencije za privredne registre – APR ili M4 obrazac
-  Za umetnike – rešenje iz poreske uprave o utvrdjenoj osnovici, M4 obrazac ili potvrda iz udruženja umetnika
-  Za studente – potvrda o redovnom studiranju (za tekuću školsku godinu)

3.    Za osetljive grupe:

samohrani roditelji (jedan od nabrojanih dokumenata):
    

  • fotokopija tužbe za razvod braka ili sporazumnog predloga za razvod braka
  • fotokopija presude za razvod braka
  • Odluka o poveravanju deteta nakon prestanka vanbračne zajednice ili fotokopija podnetog zahteva za poveravanje Tužba za vršenje roditeljskog prava (poveravanje deteta)
  • Izvod iz matične knjige rodjenih za decu neutvrdjenog očinstva
  • Umrlica za drugog roditelja ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo


Deca u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijlne zaštite – Rešenje centra za socijalni rad „o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu

Deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju – potvrda nadležne zdravstvene institucije

Za korisnike materijalnog obezbedjenja – Rešenje centra za socijalni rad da je porodica korisnik MOP-a

Deca teško obolelih roditelja – Rešenje o invalidnosti ili medicinska dokumentcija o bolesti oba roditelja

Za ostale osetljive kategorije – Rešenje ili preporuka centra za socijalni rad

4.    Ostalo

  -  Lica na odsluženju vojnog roka – potvrda vojnog organa
  -  Lica na odsluženju kazne – potvrda kazneno-popravne ustanove


Za decu „putnike“ uz navedena dokumenta dostaviti molbu za željeni vrtić

- nije potreban  izvod iz matične knjige rodjenih za ostalu decu u porodici.

 
Liste primljene dece biće objavljene 7 dana nakon završetka konkursa, i tom prilikom ukoliko se usvoji zahtev, odgovorne osobe će Vas kontaktirati i dostaviti Vam spisak dokumentacije koju morate da dopunite uz zahtev i osnovnu dokumentaciju, ukoliko za to bude potrebe.
 

Dokumentacija koja je do ove godine  bila obavezna je:

1. pisani zahtev roditelja
2. potvrda lekara pedijatra da je dete zdravo i da može da bude primljeno u kolektiv
3. izvod iz Matične knjige rođenih za dete
4. potvrda o prihodima za oba roditelja, ili u slučaju nezaposlenosti uverenje da se lice nalazi na evidenciji Fonda za tržište rada
5. uverenje iz Katastra i Poreske uprave o imovnom stanju za oba roditelja